PROJEKTY SPOLUPRÁCE IV.2.1

Vloženo 21. srpna 2011

Podpořené projekty spolupráce v období 2007 - 2013

- Kraj pod Hostýnem ožívá

- Kroje našich krajů

- S nordic walking holí vydej se do okolí

 

Nepodpořené projekty spolupráce v období 2007 - 2013

- Cérky a ogaři poznajte našu krajinu

- Průvodce po vašich cestách

- Studente, neváhej - venkovu pomáhej!

 

Realizace projektů spolupráce


„Spolupráce představuje účast MAS na společném zvoleném projektu s jinou, nebo
jinými místními akčními skupinami na území ČR, dále na území členských států EU,
nebo jinými skupinami na území třetích zemí, splňujícími podmínky článku 39 odst.2
Nařízení Komise (ES) 1974/2006 ze dne 5.prosince 2006. Spolupráce na společném
projektu může přinést posílení místních aktivit a dalších prioritních efektů. Místní
akční skupiny připravují, realizují a udržují výstupy projektů, které přináší trvalou
hodnotu obyvatelům, veřejnosti či návštěvníkům každé spolupracující MAS.
Projekty spolupráce nespočívají pouze ve společné výměně informací, know – how
ale musí zahrnovat návrh, realizaci a evaluaci podporovaného společného projektu a
zároveň musí projekt Spolupráce odpovídat alespoň jednomu z cílů opatření PRV
přijatelných pro projekty spolupráce.
Spolupráce může probíhat na dvou úrovních (záměrech):
a. národní spolupráce (v rámci jedné členské země - spolupráce MAS v ČR)
b. mezinárodní spolupráce (spolupráce MAS z ČR s minimálně jednou zahraniční
MAS)
Hlavní pravidla spolupráce:
· projekty musí být v souladu se SPL, nebo Integrovanou strategií území;
· projekt spolupráce nesmí zakládat veřejnou podporu;
· pro potřeby Spolupráce je založena Koordinační pracovní skupina a je vybrána
Koordinační MAS;
· mezi partnery je uzavřena Smlouva o Spolupráci, nejpozději den před
podpisem Dohody se SZIF;
· projekt musí být realizován na území partnerů, každá MAS zodpovídá za svou
část projektu
· projekt musí být realizován společně všemi partnery, všichni partneři realizují
společně alespoň část projektu;
Projekty se zaměří na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí z
území spolupracujících MAS. Cílem metody Leader je především zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení
přírodního a kulturního dědictví venkova spolu s posílením řídících a administrativních
schopností na venkově. Projekt Spolupráce překračuje hranice MAS i běžně
realizovaných projektů, zprostředkovává jim nové informace, myšlenky, zkušenosti,
stimuluje a podporuje inovaci a dovednost zlepšovat dosažené výsledky.
Projekty jsou vybírány Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) na základě
splnění kritérií přijatelnosti a dosažené výše bodového hodnocení. Na projekt
spolupráce je poskytována podpora do výše 5 milionů Kč. Realizace projektu od
podpisu Dohody může trvat maximálně 24 měsíců.
V rámci jednoho projektu je možné uplatnit způsobilé výdaje specifikované v rámci
opatření IV.2.1 pro přípravu projektu Spolupráce a pro koordinaci projektu
Spolupráce společně pro všechny typy projektů a dále výdaje na vlastní realizaci
projektu Spolupráce dle zaměření projektu kombinující způsobilé výdaje z jednoho
hlavního, případně jednoho nebo dvou vedlejších opatření/podopatření uvedených v
příslušných Pravidlech pro žadatele.“


Dokumenty ke stažení